บริษัท สปาคอนซัลแตนท์ จำกัด หน้าหลัก l เกี่ยวกับเรา l ข่าวสาร l บล๊อก l ติดต่อเรา

 
ติว CPA, สอบบัญชี

รับทำบัญชี ,อบรมสัมมนา

ที่ปรึกษาบัญชีภาษีEnglish Thai
    Home > บริการ > สอบบัญชี > การสอบบัญชี ความหมาย
 
รู้จักเรา

บริษัท สปา คอนซัล แตนท์ จำกัด
เริ่มดำเนินกิจการบริการด้านบัญชีตั้งแต่
ปี 2533 ถึงปัจจุบันสำนักงาน
ตั้งอยู่เลขที่ 486/104 ถนนเพชรบุรี
แขวงถนนเพชรบุรีเขตราชเทวี
กรุงเทพ 10400 ติด BTS ราชเทวี

ให้บริการด้านสอบบัญชี รับปรึกษางานด้านบัญชี ภาษีประจำสำนักงาน
การวางระบบบัญชี ซอฟท์แวร์ด้านธุรกิจและการจดทะเบียนบริษัท..
ประสพการณ์กว่า 20ปี เป็นประกัน ราคามิตรภาพ สอบถามได้
ที่ 0863201846

รายละเอียดเพิ่มเติม


กรุณาฝาก E-mail ของท่าน เพื่อรับข่าวสารที่น่าสนใจ

อีเมล์:
 
สมัคร
ยกเลิก
 


Link ที่น่าสนใจ

- กรมสรรพากร
- สภาวิชาชีพนักบัญชี
- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- กรมศุลกากร
- กรมทรัพย์สินทางปัญญา
- สำนักงานประกันสังคม
- กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
- กรมส่งเสริมการส่งออก
- สำนักงานส่งเสริมการลงทุน
- ธนาคารแห่งประเทศไทย
- กรมการประกันภัย
- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- สมาคมธนาคารไทย
- หอการค้าไทย
- สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
- International Federation of Accountants
- International Accounting Standards Board
 


 - 
  www.facebook.com/spaconsult 

บริการ / สอบบัญชี

  การตรวจสอบสมุดบัญชี เอกสารประกอบการลงบัญชีและหลักฐาน อื่น ๆ
รวมทั้งใช้วิธี การตรวจสอบอื่นที่จำเป็น
  การสอบบัญชี ความหมาย
- การสอบบัญชี คือ การตรวจสอบสมุดบัญชี เอกสารประกอบการลงบัญชีและหลักฐาน อื่น ๆ รวมทั้งใช้วิธี การตรวจสอบอื่นที่จำเป็น โดยผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีตามแนว ทางปฏิบัติงานที่วิชาชีพ ได้กำหนดเป็นมาตรฐานไว้เพื่อที่ผู้สอบบัญชีจะได้วินิจฉัยและ แสดงความเห็นต่องบการเงินที่กิจการจัดทำ ขึ้นว่า แสดงให้เห็นถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการโดยถูกต้องตามที่ควรตามหลักการ บัญชี ที่รับรองทั่วไปหรือไม่เพียงใดและงบการเงินดังกล่าวได้เปิดเผยหรือแสดงข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้ผู้อ่านงบการเงินได้ทราบอย่างเพียงพอหรือไม่
นอกจากนี้ในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีอาจพบข้อบกพร่อง เกี่ยวกับการควบคุมภายใน หรือพบการทุจริตในกิจการ ผู้สอบบัญชีก็จะสามารถเสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหารของกิจการให้ทราบข้อบกพร่องเกี่ยวกับการควบคุมภายในดังกล่าว และรายงานการทุจริตให้ผู้บริหาร ได้ทราบด้วย
 
 
Copyright 2013 www.spaconsult.co.th All right reserved.